Regulamin | Clarena

ok

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CLARENA

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego CLARENA, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym CLARENA, dostarczania zamówionych produktów Klientowi będącemu przedsiębiorcą, uiszczania przez Klienta opłaty za zamówione produkty, dostawy zamówienia, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy CLARENA działający pod adresem www.clarena.pro prowadzony jest przez Poplawska Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Clareny 2, 51-361 Wrocław, Wilczyce NIP 896-139-08-45, KRS 0000302611 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu.
 2. Dane kontaktowe Sklepu Internetowego to:
  a) adres poczty elektronicznej: kontakt@clarena.pro
  b) numer telefonu : 71 328 07 11
 3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.clarena.pro.
 4. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego CLARENA, zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego CLARENA, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego CLARENA lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznych z dobrymi obyczajami.
 6. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego CLARENA do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego CLARENA, jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp., bez uprzedniej zgody Poplawska Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Wilczycach
 7. Przeglądanie asortymentu i składanie zamówień przez Klienta w Sklepie Internetowym CLARENA wymaga rejestracji.
 8. Poplawska Group oświadcza, że sprzedawane w sklepie internetowym produkty są wolne od wad. Wyjątek stanowią te produkty, w których opisie jest to wyraźnie zaznaczone.
 9. Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców oraz dystrybutorów zagranicznych korzystających ze Sklepu Internetowego CLARENA.

 

§2
DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 
 

a) Sklep Internetowy - sklep działający pod adresem www.clarena.pro, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Poplawska Group Spółka z ograniczoną działalnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Clereny 2, Wilczyce ,51-361 Wrocław, NIP 896-139-08-45, KRS 0000302611, adres e-mail: kontakt@clarena.pro
b) Baza Sklepu Internetowego - baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień oraz przetwarzania w celach marketingowych.
c) Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Poplawska Group skompletuje zamówienie i przekaże je do wysłania przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy na adres wskazany przez Klienta.
d) Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
e) Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym; Klientem w szczególności są przedsiębiorcy kosmetyczni oraz dystrybutorzy zagraniczni produktów Clarena
f) Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
g) Koszyk - element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób płatności, itp.;
h) Realizacja zamówienia- dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
i) Strona produktowa - strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
j) Przedsiębiorcą jest to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu Cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
k) Dystrybutor zagraniczny jest to osoba fizyczna lub osoba prawna, współpracująca z Poplawska Group sp. z o.o. sp.k. na podstawie umowy dystrybucyjnej.

 

§3
WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu Internetowego CLARENA, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego CLARENA oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c) posiadanie konta w naszej bazie.

 

 §4
USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM CLARENA

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Kody Rabatowe i Promocje oraz Newsletter.
 2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3. Formularz Zamówienia - korzystanie z Formularza rozpoczyna się od chwili dodania przez Klienta pierwszego konkretnego produktu do wirtualnego koszyka w Sklepie Internetowym CLARENA. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania oraz dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. oraz podanie nazwy firmy i numeru NIP.
 4. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 5. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu na stronie Sklepu Internetowego poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta - z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter lub po skutecznym założeniu Konta poprzez wpisanie adresu e-mail we wskazanym do tego miejscu.
 6. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. 
 7. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisać się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@clarena.pro.
 8. Klient jest  obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz Konta  w sposób zgodny z prawem. 
 9. Klient  obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

§5
REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest konieczne dokonanie rejestracji.
 2. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 3. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej wybrać zakładkę "rejestracja", a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając wymagane dane. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem "klikając tutaj".
 4. Za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawane są produkty przeznaczone dla profesjonalistów. Warunkiem skutecznego założenia konta w sklepie internetowym jest posiadania stosownych uprawnień. Klient, powinien dołączyć w formie załącznika do formularza rejestracyjnego dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje lub prawo do wykonywania zawodu.
 5. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych Użytkownika: imię i nazwisko/nazwa firmy, NIP, adres, adres poczty elektronicznej.
 6. Skorzystanie z niektórych usług może być uwarunkowane podaniem przez Użytkownika dodatkowych danych. Podanie tych danych jest dobrowolne.
 7. Podanie danych osobowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie Internetowym. Niepodanie wymaganych danych może zablokować czynność, której dane te dotyczyły.
 8. Późniejsze logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez loginu oraz hasła, które użytkownik otrzyma drogą mailową.
 9. Korzystając z usług Sklepu Internetowego Klient akceptuje zasady zawarte w Regulaminie
 10. Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Poplawska Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Wilczycach w celach związanych z realizacją sprzedaży oraz usług. Poplawska Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Wilczycach nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Klientów.
 11. Klient może w każdej chwili usunąć swoje konto ze sklepu www.clarena.pro, w tym celu należy napisać maila na adres kontakt@clarena.pro w temacie wpisując "usuń". Mail z prośbą o usunięcie konta musi być wysłany z adresu podanego podczas rejestracji

 

§6
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym CLARENA można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu składa zamówienie poprzez wskazanie na stronie CLARENA produktu, którym jest zainteresowany i uruchomienie linku ukrytego pod polem "do koszyka". Następnie Klient potwierdza gotowość do zakupu klikając przycisk "zamów", wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie oraz dowodu zakupu (faktura VAT, paragon fiskalny). W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać: a) wyboru zamawianych towarów lub usług oraz ich ewentualnej specyfikacji (kolor, wielkość, itd.), b) adresu dostawy, c) wyboru sposobu płatności; d) wyboru formy udokumentowania translacji (faktura VAT, paragon fiskalny). W celu potwierdzenia transakcji z obowiązkiem zapłaty Klient zobowiązany jest kliknąć przycisk "kupuję i płacę".
 3. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep Internetowy CLARENA zawiadomi o tym fakcie Klienta drogą mailową lub telefoniczną. Klient będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie.
 4. Umowa sprzedażny miedzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania wiadomości email, jaką przesyła Sprzedawca po złożeniu zamówienia przez  Klienta. Email zawiera potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami zamówienia. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości email, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 

§7
CENA

 1. Na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone są przy każdym oferowanym produkcie dwie ceny netto i brutto. Cena jest podawana w złotych polskich oraz nie zawiera informacji na temat kosztów przesyłki.
 2. Oferta oraz ceny produktów ważne są do wyczerpania zapasów.

 

§8
FORMY PŁATNOŚCI I DOSTAWY

 1. Klient może zapłacić za zamówienie wyłącznie przy odbiorze przesyłki.
 2. Zamówienie z Sklepu Internetowego jest realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
 3. Cena za dostawę wynosi 17,00 zł brutto. Jeżeli Klient dokonał w Sklepie Internetowym zakupu na kwotę powyżej 200 zł brutto, koszt dostawy ponosi Sprzedawca.

 

§9
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17.
 2. Zamówienie realizowane jest w przeciągu 48 h w dni robocze od momentu złożenia zamówienia, zamówienie może być zrealizowane w późniejszym terminie na wyraźną prośbę Klienta. Poplawska Group zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w dłuższym niż 48 h terminie, o czym Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo.
 3. Zamówienie zagraniczne jest realizowane w terminie od 2 do 14 dni roboczych.
 4. Zamówienia składane w PLN są realizowane tylko na terenie Polski.
 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wysyła Klientowi email potwierdzający zamówienie, który zawiera wszystkie składniki zamówienia stanowiące elementy istotne umowy sprzedaży oraz stanowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości email, zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Wykonanie umowy rozpoczyna się przygotowaniem towaru do wysyłki, które wiąże się z koniecznością uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

§10
WARUNKI REKLAMACJI PRODUKTÓW

 1. Reklamacje należy składać poprzez formularz dostępny na stronie http://reklamacje.clarena.pl.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sklepu Internetowego CLARENA reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym na stronie CLARENA.
 3. Sklep Internetowy CLARENA rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu z uwzględnieniem zapisu w ustępie 4 punktu 6 niniejszego Regulaminu.
 4. Sklep Internetowy Clarena ma możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w celu oceny, czy zwracany towar nie został uszkodzony i czy nie stracił swojej wartości.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep Internetowy CLARENA naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru. Sklep Internetowy Clarena może naprawiać reklamowany produkt tylko raz. W przypadku wystąpienia kolejnej wady Klient ma prawo żądać zwrotu pełnej kwoty, którą uiścił za produkt.
 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się pod adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 7. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

 

§11
REKLAMACJA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SKLEP INTERNETOWY

 1. Klient ma prawo do składania reklamacji w zakresie usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Konta.
 2. Reklamacje powinny być przesyłane na adres mailowy: reklamacje@clarena.pl w formie elektronicznej z adresu e-mail, na który została założone Konto. Wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: "reklamacja usługi" i powinna zawierać: przedmiot reklamacji, uzasadnienie oraz oznaczenie Użytkownika/Klienta
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Użytkownika informacja będą niepełne i w związku z tym rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę będzie niemożliwe.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Klientowi na adres e-mail wskazany w reklamacji.

 

§12
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania zamówienia w Sklepie Internetowym, jest Poplawska Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Clareny 2, 51-361 Wrocław, Wilczyce NIP 896-139-08-45, KRS 0000302611 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu.
 2. Administrator danych osobowych  traktuje ochronę prywatności w tym również ochronę danych osobowych  priorytetowo i dokłada wszelkich starań celem jej należytej ochrony.
 3. Administrator danych osobowych wykorzystuje stosowne środki aby przekazywane mu przez Klientów dane w tym dane osobowe były należycie chronione przed ich utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób nieupoważnionych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne  w celu prawidłowej realizacji umowy.
 5. Klient  oświadcza, że jego dane podawane podczas dokonywania zakupu produktów są prawdziwe.
 6. Konto Klienta zawiera dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Klient powinien niezwłocznie zaktualizować swój profil
 7. Dane przetwarzane są wyłącznie przez czas niezbędny dla osiągnięcia celu ich przetwarzania.
 8. Administrator danych osobowych oświadcza, iż jest podmiotem zgłoszonym do GIODO.
 9. Każdemu Klientowi który udostępni swoje dane Sprzedawcy przysługuje prawo do dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w sytuacjach w przepisach określonych.
 11. Dla przesłania przez Sprzedawcę informacji handlowej, w szczególności Newsletterów, Kodów Rabatowych, informacji o aktualnych promocjach, dotyczących produktów lub usług Usługodawcy wymagana jest odrębna zgoda Klienta.
 12. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowych zgód, jego dane osobowe będą przetwarzane przez administratora Sprzedawcy lub partnerów handlowych Sprzedawcy w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie lub u partnerów.
 13. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
 14. Internetowa przeglądarka stosowana przez Kupującego może być wyposażona w opcję przechowywania plików tekstowych (ang. "cookies"), które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go "rozpoznać" przy ponownym połączeniu. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji oraz ułatwiające aktywne korzystanie z wszystkich usług dostępnych w ramach serwisu bez konieczności każdorazowego logowania. Zawartość plików "cookies" nie daje możliwości identyfikacji danego użytkownika. Za pomocą plików "cookies" nie są również przetwarzane ani przechowywane dane osobowe, "cookies" w żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Sklep Internetowy przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu: 1) utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu); 2) tworzenia statystyk oglądalności. Klient może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania cookies, co jednak może wpłynąć na funkcjonalność www.clarena.pro
 15. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w zakładce Polityka Prywatności.

 

§13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego www.clarena.pro nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 2. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronach sklepu internetowego www.clarena.pro, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 3. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego www.clarena.pro towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 4. Sklep Internetowy www.clarena.pro nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Sklep Internetowy www.clarena.pro nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 6. Właściciel sklepu jest producentem (wprowadzającym do obrotu na teren RP) sprzedawanych przez siebie produktów.
 7. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć, kopiowanie strony w całości lub jej elementów bez pisemnej zgody właściciela sklepu www.clarena.pro jest zabronione i może rodzić stosowne konsekwencje prawne.
 8. Sklep Internetowy www.clarena.pro zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep Internetowy www.clarena.pro, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu Internetowego www.clarena.pro. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 9. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy CLARENA zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 10. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisy prawa międzynarodowego i prawa europejskiego
 12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 20.06.2018.
Nasza strona korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Więcej na temat tych plików, a także na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, znajdziesz w naszej polityce prywatności. OK